svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. +370 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

 

0 Vaiko labui LOGO jpg

 

22

 

AM logo geltonas 1

 

LOGO ZD SUP spalvotas GALUTINIS 2021

 

sveika mokykla logotipas RGB

 

 

Zipio draugai logo Lietuva

 

 

58711

 

Logotipas 

 

 

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
1077792

Veiklos vertinimas


Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ veiklos kokybės įsivertinimo tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

Įsivertinimas padeda atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kaip mums sekasi?     
 • Iš kur mes tai žinome?
 • Ką darysime toliau?

Veiklos kokybės įsivertinimą įstaigoje atlieka  direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė.

Įsivertinimo rezultatai naudojami vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso kokybei gerinti ir kt.


 2023 M. ĮSTAIGOS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

2023 m. gruodžio mėn. įstaigos pedagogai ir ugdytinių tėveliai dalyvavo įstaigos veiklos kokybės įsivertinime ir internetu svetainėje apklausa.lt užpildė Veiklos kokybės įsivertinimo (toliau – VKĮ) darbo grupės paruoštas anketas. Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkti instrumentai: klausimynas mokytojams, tėvams (Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika, 2021).  Informacija apie atliekamą įsivertinimą ugdytinių tėveliams išsiųsta į sistemą Musudarzelis.lt, pedagogams – el. paštu. Apklausoje dalyvavo 113 respondentų: 25 pedagogai ir 88 vaikų tėvai.

Mokyklos veiklos kokybė buvo įsivertinama šiose srityse: vaiko gerovė, ugdymasis, ugdymo(si) aplinka, ugdymo strategijos, pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas, bendradarbiavimas su vaikų šeimomis, besimokančios organizacijos kultūra. Pedagogai vertino visas septynias sritis, tėvai vertino 1, 3, 6 ir 7 sritis.

Mokyklos atskirų vertinimo sričių ir veiklos kokybės lygio apibūdinimai:

3 lygis (išskirtinė praktika) – veiklos kokybė labai gera, t. y. vertinamų rodiklių raiška aiški, nuosekli, ryški.

2 lygis (veiksminga praktika) – veiklos kokybė gera, t. y. nustatyta vertinamų rodiklių raiška, bet ji dar turėtų būti tobulinama apimtimi,  kokybe.

1 lygis (gera pradžia) veiklos kokybė minimali, t. y. vertinimų rodiklių yra nežymi (tik pavieniai ženklai, pasireiškė tik tam tikroje situacijoje), veiklos kokybė turi būti tobulinama, kad užtikrintų vaikų poreikius.

0 lygis (neatitinka vertinimo kriterijų) – veiklos kokybė nepriimtina, t. y. nenustatyta vertinimo aspekto raiška arba ji yra neigiama, veiklos kokybė yra nepakankama ir turi būti iš esmės tobulinama, kad užtikrintų vaikų poreikius

Aukščiausiai į(si)vertinti rodikliai:

 • 1.3. Vaikai su mokytoju ir draugais kalbasi apie jausmus, mokosi atpažinti, įvardinti ir tinkamai reikšti emocijas.
 • 1.2. Vaikai kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai patys nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais.
 • 1.4. Užtikrinama, kad kiekvieną dieną teisės aktais nustatytą laiką, vaikai praleistų gryname ore; mokyklos lauko erdvės panaudojamos visapusiškam vaikų ugdymuisi.
 • 3.1. Mokytojas žaidimą vertina kaip ugdymo(si), tyrinėjimų, atradimų, įsitraukimo ir džiaugsmo šaltinį.
 • 3.3. Mokytojas reikalui esant įsitraukia į vaikų žaidimus.
 • 2.2. Mokytojas siūlo veiklas, kurios skatina vaikų susidomėjimą ir kelia jiems naujų iššūkių, žadina kūrybingumą, tyrinėjimą, eksperimentavimą, padeda savarankiškai ieškoti atsakymų, spręsti problemas.
 • 1.4. Mokytojas užtikrina informacijos apie šeimas ir vaikus konfidencialumą.

Aktualiausi tobulintini rodikliai:

 • 3.2. Vaikai patys inicijuoja, planuoja ir aptaria savo žaidybinę patirtį (NL).
 • 1.1. Ugdymo(si) aplinka yra patogi ir skatinanti imtis įvairios veiklos, individualiai, mažomis grupelėmis ar su visais grupės vaikais.
 • 1.2. Ugdymo(si) aplinka suskirstyta į logiškai apibrėžtas mažesnes erdves (pagal ugdomas kompetencijas, veiklos centrus, kampelius ar kt.) su tam tikrai veiklai tinkamomis priemonėmis, skatinančiomis tyrinėti, žaisti ir ugdytis.
 • 1.3. Aplinkoje įrengtos erdvės atsipalaidavimui ir ramybei, kur vaikai gali pabūti vieni ir pailsėti.
 • 3.2. Vaikai dalyvauja planuojant, kuriant ir prižiūrint grupės aplinką (NL).
 • 3.4. Siekdamas praturtinti vaikų ugdymąsi ir skatindamas jų socializaciją, mokytojas naudoja už mokyklos sienų esančius bendruomenės išteklius ir į grupę kviečiasi bendruomenės narius.
 • 2.1. Mokytojas aptaria su tėvais vaiko amžiaus tarpsniui realius lūkesčius, atsižvelgdamas į individualias vaiko galias ir skirtingą ugdymosi patirtį ir kartu sutaria dėl trumpalaikių ir ilgalaikių individualių ugdymosi tikslų.
 • 2.5. Mokytojo parengtas ilgalaikis planas yra nuoseklus (savaitinių planų tarpusavio tęstinumas), paremtas savo veiklos refleksija, derantis su ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programų tikslais.
 • 1.2. Ugdymo turinio ir vaikų ugdymosi patirties turtinimui mokytojas panaudoja turimas žinias apie vaikų šeimų kultūrinę įvairovę.
 • 1.3. Mokytojas suteikia vaikų šeimų nariams galimybes mokytis vieniems iš kitų ir teikti tarpusavio pagalbą.

Bendras mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo apibendrinimas pagal sritis

Sritis

Kokybės lygis

1. Vaiko gerovė

3

2. Ugdymasis

3

3. Ugdymo(si) aplinka

2

4. Ugdymo strategijos

3

5. Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas

 2,5

6. Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis

2,5

7. Besimokančios organizacijos kultūra

3

2023 gruodžio 20 d. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita pristatyta Mokytojų tarybos posėdyje, pasidalinta su ugdytinių tėveliais per sistemą Musudarzelis.lt, rezultati bus naudojami rengiant metinius veiklos, ugdymo ilgalaikius planus, paskelbti bendruomenei Įstaigos interneto svetainėje.


2021 M. ĮSTAIGOS VIDAUS AUDITAS

2020 m. gruodžio mėn. įstaigos pedagogai dalyvavo įstaigos įsivertinime ir internetųu svetainėje apklausa.lt užpildė VAK grupės paruoštą Plačiojo audito anketą. Informacija apie anketą pedagogams išsiųsta į sistemą Musudarzelis.lt ir Facebook uždarą grupę Volungėlės mokytojos. Apklausoje dalyvavo 19 pedagogų. 

Apibendrinus anketos rezultatus paaiškėjo, jog visi rodikliai vertinti daugiau nei 3 lygis. Geriausiai (3,7) įvertinti šie rodikliai:

2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams
2.3.2. Auklėtojo ir vaiko sąveika
2.3.3. Ugdymosi motyvacijos palaikymas
2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė
5.1.3. Planų kokybė ir dermė
5.2.1. Įsivertinimo procesas
5.3.1. Vadovavimo principai 

Kiek prasčiau vertinti šie rodikliai:

1.1.3. IUM mikroklimatas
1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas
2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje
4.2.5. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams

2021 sausio mėn. pedagogų tarybos posėdyje buvo nutarta Giluminiam įsivertinimui pasirinkti antros srities rodiklį 2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas.

Veiklos kokybės įsivertinimui VAK grupė pasirinko šiuos tyrimų instrumentus: dokumentų analizę, anketą pedagogui ir klausiyną tėvams. 

Giluminis įsivertinimas patvirtino prielaidą, kad Įstaigos antros srities rodiklis 2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas bendruomenės yra vertinamas 3 lygiu. VAK gr. Ataskaita su tyrimų rezultatais

Įsivertinimo rezultatai pristatyti Įstaigos mokytojų tarybos posėdyje, naudoti Įstaigos vadovo ataskaitoje ir naujo metinio plano sudaryme, paskelbti bendruomenei Įstaigos interneto svetainėje.


2020 M. ĮSTAIGOS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

2019 m. lapkričio mėnesį įstaigos pedagogai, susipažinę su praeitų metų įsivertinimo ataskaita, nusprendė aptarti 3 srities — vaiko ugdymo(si) pasiekimai — rodiklius. Pedagogai grupelėse apsvarstė kiekvieno srities rodiklio įgyvendinimo stiprybes ir silpnas vietas, savo išvadas pristatė visoms grupelėms.

Buvo nutarta 2020 m. Giluminiam auditui pasirinkti temą 3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas. 

VAK grupėje buvo aptarti veiklos rodikliai 3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema ir 3.1.2. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, iliustracijos, išnagrinėtos pedagogų ir tėvų naudojamos informacinės sistemos www.musudarzelis.lt (ne)išnaudotos galimybės ir kt. Pastebėta: kad visi vaikų tėvai nuo 2019 m. rugsėjo  galėjo prisijungti prie minėtos sistemos, tačiau daliai tėvų iškyla ne mažai neaiškumų; kad mokytojai taip pat nepilnai išnaudoja sistemos „Mūsų darželis“ teikiamas galimybes.

VAK grupė parengė anketą tėvams (8 atviri ir uždari klausimai). Internetinį apklausos variantą 2020 birželio mėn. tėvai galėjo rasti platformoje  https://apklausa.lt, nuorodas — darželio interneto svetainėse. Taip pat buvo platinami popieriniai apklausos variantai.

Tėvų klausėme: 

 1. Ar Jūs esate informuojami, kaip įstaigoje vertinami ir fiksuojami vaikų pasiekimai?
 2. Ar pritariate teiginiui, kad pakanka informacijos apie vaikų pasiekimų vertinimo procesą įstaigoje?
 3. Kiek dažnai įstaigos mokytojai su jumis individualiai aptaria jūsų vaiko pasiekimus?
 4. Kaip esate įsitraukęs į savo vaiko pasiekimų vertinimo procesą?
 5. Įvertinkite Jums teikiamą informaciją apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą.
 6. Ar pritariate teiginiui, kad vertinimas skatina Jūsų vaiką siekti asmeninės pažangos?
 7. Įstaigoje veikia internetinė sistema „Mūsų darželis" (www.musudarzelis.lt), kurioje fiksuojami vaikų pasiekimai ir pažanga. Kaip vertinate šios sistemos tėvų meniu, ką naudojate, ką reikia tobulinti?
 8. Gal turite siūlymų, kaip tobulinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą vertinant vaikų pasiekimus? 

Apklausoje tėvams dalyvavo 66 respondentai. Rezultatai pedagogams buvo pristatyti 2020 rugsėjo mėnesį. Jie rodo, kad apie 80 proc. respondentų yra patenkinti įstaigoje esančia vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, o apie 20 proc. nurodė veiklos ir fiksavimo tobulintinus aspektus, išsakė kitus pageidavimus. Apklausos rezultų apibendrinimas.

VAK grupė parengė Vaikų pažangos ir vertinimo atmintinę tėvams. Atmintinėje tėvams pristatyti sistemoje „Mūsų darželis“ esantys vertinimui skirti puslapiai ir jų stuktūra. Ši atmintinė buvo platinama vaikų tėvų susirinkimuose, grupėse. Atmintinė.

2020lankstinukas

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba 2020 metais atliko du mūsų įstaigos psichologinio klimato tyrimus, kuriame dalyvavo įstaigos darbuotojai (42 respondentai balandžio mėn. ir 32 respondentai lapkričio mėn.). Apklausos dalyviams reikėjo pažymėti savo sutikimo (su kiekvienu iš 35 teiginių) laipsnį, naudojant 5 balų skalę: 5 balai reiškė „visiškai sutinku", 1 balas reiškė „visiškai nesutinku".Siūlome susipažinti su rezultatais: 

1 tyrimas2 tyrimas 


2019 M. ĮSTAIGOS VIDAUS AUDITO REZULTATAI

2018 m. lapkričio mėnesį įstaigos pedagogai buvo paraginti anketiniu būdu įsivertinti 5 įstaigos veiklos sritis ir 47 rodiklius — atlikti Platųjį auditą. Plačiajam auditui buvo pasirinktos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos apraše 3 priede pateikta forma.

Bendram įsivertinimui buvo pasirinkta interneto svetainėje www.apklausa.lt  ankstesniais metais sukurta „Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" plačiojo audito anketa pedagogams“ ir atskirai sukurta tokia pati anketa įstaigą lankančių vaikų tėvams. Anketų nuorodos 2 savaites skelbtos įstaigos svetainės Naujienose. 

Skaičiuojant anketų duomenis paaiškėjo, kad įstaigos įsivertinime dalyvavo 49 respondentai: 18 pedagogų (rezultatai-P), 31  suaugęs vaikų atstovas (rezultatai-T). Tai 72 proc. pedagogų ir 15 proc. visų vaikų tėvų, todėl apibendrinant rezultatus (ypač vaikų tėvų) galima kalbėti apie tendencijas, galimą kryptį, bet ne patikimą vertinimą. 

Apibendrinus rezultatus matyti, kad geriausiai vertinami šie rodikliai:

1.1.1. Vaikų kultūra
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika
1.1.5. Tradicijos
1.2.2. IUM vieta bendruomenėje
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra
2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams
2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams
2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas
5.3.1. Vadovavimo principai
5.4.2. Patalpų naudojimas

Rezultatai rodo, kad visų respondentų nuomonė sutampa, jog stipriausi įstaigos veiklos rodikliai yra 1.1.1. Vaikų kultūra, 1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra ir 2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams.

Silpniau respondentų vertinti rodikliai yra šie:

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas
2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė
3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema
3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga
4.2.5. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams

2018-2019 mokslo metais įstaigos Giluminiam auditui pasirinktas veiklos rodiklis 1.2.2. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos (IUM) vieta bendruomenėje.

Įstaigos įsivertinimo grupės veiklos ataskaita


2017-2018 M. ĮSTAIGOS VIDAUS AUDITO REZULTATAI

2016 m. lapkričio mėnesį įstaigoje atliktas Platusis auditas: 21-as įstaigos pedagogas anonimiškai užpildė interneto svetainėje www.apklausa.lt  patalpintą, 2015 m. sukurtą Plačiojo audito anketą ir išsiuntė ją VAK grupės nariams, kurie šiuos duomenis apibendrino (Rezultatai). Iš rezultatų matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.5. Tradicijos;
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas;
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra;
2.1.2. Programų tarpusavio dermė;
3.3.2. Auklėtojos ir vaiko sąveika;
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose;
5.1.3. Planų kokybė ir dermė;
5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas;
5.3.1. Vadovavimo principai.
Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:
1.1.3. IKM mikroklimatas;
1.3.1. Bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė;
3.1.2. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;
3.2.3. Specialiojo ugdymo poreikių vaikų ugdymo pažanga;
4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams.

Gauti rezultatai buvo pristatyti pedagogų metodiniame susirinkime ir kartu buvo nutarta 2016-2017 mokslo metais įstaigos Giluminiam auditui pasirinkti veiklos rodiklį 3.2.3. Specialiojo ugdymo poreikių vaikų ugdymo pažanga.

VAK grupės audito posėdžiuose buvo nutarta 3.2.3. (Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga) ir 4.2.5. (Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams) veiklos rodiklius sujungti į veiklos vertinimo temą „Specialiosios pagalbos vaikams teikimas įstaigoje“ ir ją įsivertinti Giluminiame audite.

VAK grupė aptarė įstaigoje taikomas logopedines priemones, rengiamo lankstinuko tėvams ir rekomendacijų pedagogams turinį. 2018 m. birželio mėn. VAK grupė parengė informacinį lankstinuką tėvams apie specialiosios pagalbos teikimą Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“, rekomendacijas pedagogams, į įstaigos interneto puslapius įkėlė įstaigos Vaiko gerovės komisijos sudėtį ir dokumentus. 2018 m. rugsėjo mėn. veiklos rezultatai pristatyti įstaigos pedagogų metodiniame posėdyje. Parengtas lankstinukas pristatytas tėvų susirinkimuose, padaugintas ir išdalintas į grupes (asmeniniam susipažinimui).   


2016 M. ĮSTAIGOS VIDAUS AUDITO REZULTATAI

2015 metais lapkričio mėnesį įstaigoje organizuotas Platusis auditas. Plačiajam auditui atlikti buvo pasirinktos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos apraše 3 priede pateiktos sritys, temos ir veiklos rodikliai.

Interneto svetainėje www.apklausa.lt buvo sukurta „Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ plačiojo audito anketa“. Anketoje prie kiekvieno rodiklio buvo pridėtas trumpas jo požymių aprašas. Anketos nuoroda savaitę skelbta įstaigos svetainės Naujienose. Prie nuorodos pridėtas prašymas įstaigos pedagogamsją užpildyti.

Apklausus pedagogus gauti 24 atsakymai. VAK grupė suskaičiavo rezultatus, iš kurių matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika;
1.1.5. Tradicijos;
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas;
2.1.2. Programų tarpusavio dermė;
2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams;
2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas;
3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;
4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje;
4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas;
5.3.1. Vadovavimo principai.

Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:

1.1.3. IUM mikroklimatas;
3.1.2. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas;
4.2.5. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.

2015-2016 mokslo metais įstaigos Giluminiam auditui pasirinktas veiklos rodiklis 2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams.

Vidaus audito koordinavimo (VAK) grupės 2016 m. ATASKAITA


2015 M. VIDAUS AUDITO REZULTATAI

2014 metais lapkričio mėnesį įstaigoje pravestas Platusis auditas. Plačiajam auditui atlikti buvo pasirinktos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos apraše 3 priede pateiktos sritys, temos ir veiklos rodikliai.  

Įstaigos pedagogams buvo išdalintos 24 anketos, suskaičiuoti rezultatai, iš kurių matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas.
1.3.3. Atvirumas pokyčiams.
2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė.
4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokyklose.
4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje.
5.1.1. IUM vizija, misija ir tikslai.
5.1.2. Planavimo procedūros.
5.3.1. Vadovavimo principai.
 
Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:
      1.1.3. IUM mikroklimatas.
      1.2.2. IUM vieta bendruomenėje.
      1.3.1. IUM bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.
      4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas.
2014-2015 mokslo metais įstaigos Giluminiam auditui pasirinktas veiklos rodiklis 2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė.
Siūlome susipažinti su „GILUMINIO AUDITO veiklos rodiklių 1.1.3, 1.2.2, 1.3.1, 2.4.2, 4.2.4 pagrindimas“ DUOMENŲ SUVESTINE.
Vidaus audito grupės ATASKAITA

2014 M. VIDAUS AUDITO REZULTATAI

2013 metais lapkričio mėnesį įstaigoje pravestas Platusis auditas. Plačiajam auditui atlikti buvo pasirinkti ir ikimokyklinei įstaigai pritaikyti Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos apraše (2007 m. liepos 18 d. Nr. ISAK-1469) 2 priede pateikti Plačiojo audito lentelė ir vertinimo rodiklių paaiškinimai. Įstaigos pedagogams buvo paruošta nauja Plačiojo audito forma ir išdalintos 24 anketos, suskaičiuoti rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:
1.1.5. Mokyklos svetingumas ir atvirumas;
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis;
1.3.3. Aplinkos jaukumas; 
2.1.1. Ugdymo programos įgyvendinimas;  
2.1.4. Pasirenkamosios programos;
2.2.2. Veiklos struktūros kokybė;
2.3.1. Ugdymo nuostatos ir būdai;    
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai.

Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:
1.1.4. Bendruomenės santykiai;
1.1.6. Įstaigos mikroklimatas;
4.2.2. Vaiko sveikatos stiprinimas;
4.5.2. Tėvų švietimo politika; 
5.5.1. Lėšų vadyba.

2013 - 2014 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis.

KVA grupės Ataskaita >parsisiųsti


2013 M. VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Įstaigos įsivertinimui buvo pasirinkta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikoje“ (2005) pateikta Plačiojo audito forma. Apklausti pedagogai, suskaičiuoti rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika;
2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas; 
2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas; 
5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas; 
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija.

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:
1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė;
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba;
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas;
5.3.1. Finansavimas (biudžetinės ir nebiudžetinės lėšos);
6.4.2. Įstaigos savivaldos veiklumas.

2012 - 2013 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė įstaigoje.

KVA grupės Ataskaita >parsisiųsti


2012 M. VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Plačiojo audito rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika;
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas įstaigos veiklos dokumentuose;
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija;
6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas;
6.3.3. Santykiai su darbuotojais ir komandų telkimas.

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:
1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė;
2.4.1. Šeimos įtraukimo į dalyvavimą vaikų ugdymo(si) procese institucijoje formos;
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba;
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas;
5.3.1. Finansavimas.

2011 - 2012 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė įstaigoje.


2009 M. VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Plačiojo audito rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:
1.1.5. Tradicijos
1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas;
2.1.4. Ugdymo aplinkos, priemonių atitiktis vaiko amžiui, poreikiams bei interesams;
3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;
5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas;
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija;
6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas.

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:
1.1.1. Vaikų kultūra;
1.1.3. Mokyklos mikroklimatas;
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba;
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas;
5.3.1. Finansavimas.

2008 - 2009 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 1.1.1. Vaikų kultūra.


2008 M. VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Plačiojo audito rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:
1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas;
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra;
2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams;
2.3.1. Ugdomosios aplinkos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas;
2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas;
2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė;
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose;
5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas;
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija;
6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas.

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:
1.1.3. Mokyklos mikroklimatas;
1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas;
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba.

2007 - 2008 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 1.3.1. „Mokyklos bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas“


2007 M. VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Plačiojo audito rezultatai.

Stipriausi pagalbiniai rodikliai:
1.2.2. Įstaigos populiarumas ir prestižas;
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra;
1.1.5. Tradicijos;
2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams;
2.1.2. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams;
2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika;
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose;
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija;
6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas.

Silpniausi pagalbiniai rodikliai:
1.1.3. Įstaigos mikroklimatas;
1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė;
4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė;
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas.

Giluminiam auditu pasirinktas pagalbinis rodiklis 4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė.


(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2024-01-17)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.